ادامه مطلب

اجرای پروژه درختکاری و آبرسانی در پارک جنگلی کوهستان

شماره قرارداد 21/94/144942

مدت قرارداد از تاریخ94/07/12به مدت 365 روز

کارفرما:شهرداری مشهد