ادامه مطلب

اجرای عملیات طرح کاهش تبعات خشکسالی در قالب آبخیزداری ساخت بانکت هلالی و تشتک و هرس در مکان های مشخص شده

شماره قرارداد26572

مدت قرارداد از تاریخ88/11/16لغایت89/2/16

کارفرما:سازمان محیط زیست