ادامه مطلب

نگهداری یکساله فضای جنگلکاری پارک طبیعت پردیس مشهد

شماره قرارداد6972

مدت قرارداد از تاریخ88/4/13به مدت یکسال

کارفرما:سازمان محیط زیست