ادامه مطلب

آبیاری اصله به اصله درختان در پارک جنگلی سوران به میزان 6400 متر مکعب

شماره قرارداد38/8560

مدت قرارداد از 87/6/1لغایت87/8/30به مدت سه ماه

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز