ادامه مطلب

آبیاری اصله به اصله درختان و اصلاح و مرمت تشتکها در پارک جنگلی سوران

شماره قرارداد38/4960

مدت قرارداد از تاریخ 87/4/1لغایت87/5/31

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز