ادامه مطلب

امور آبیاری علف کشی و ترمیم پای نهال ها در پارک پردیس مشهد

شماره قرارداد12443

مدت قرارداد از تاریخ 86/4/7به مدت چهارماه می باشد

کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی