ادامه مطلب

اجرای عملیات خرید و حمل آب و آبیاری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی

شماره قرارداد38/90/2358

مدت قرارداد از تاریخ90/2/10تا تاریخ90/03/31

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز