ادامه مطلب

احداث و نگهداری کمربند سبز

شماره قرارداد21297

مدت قرارداد از تاریخ

کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی