ادامه مطلب

نگهداری و آبیاری سه هزار اصله درخت،درختچه(با دور آبیاری 5روز به ازاهر درخت و درختچه40لیتر)پرچین(با دور آبیاری چهار روز به ازا هر متر طول40لیتر)و نهالستان مجتمع خدمات رفاهی استانداری واقع در انتهای شهرک بهارستان اراضی ذکریا

شماره قرارداد28880/33

مدت قرارداد از تاریخ85/3/1لغایت86/2/31

کارفرما:استانداری خراسان رضوی