ادامه مطلب

انجام امور آبیاری علفکشی و ترمیم تشتک پای نهال ها در عرصه های کمربند مشهد

شماره قرارداد11713

مدت قرارداد از تاریخ84/3/15به مدت چهار ماه و نیم

کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی