ادامه مطلب

اجرای عملیات احداث و نگهداری یکساله پروژه کمربند سبز مشهد به مساحت22هکتار مطابق شرایط فنی

شماره قرارداد20417

مدت قرارداد از تاریخ83/10/7به مدت یکسال

کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی