ادامه مطلب

عملیات اجرایی ایجاد و نگهداری یکساله کمربند سبز مشهد در مناطق نه دره نجفی و ویرانی فاز2مشتمل بر اجرای شبکه آبیاری در سطح 110 هکتار

شماره قرارداد848

مدت قرارداد از تاریخ83/4/1به مدت یکسال

کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی