ادامه مطلب

نگهداری فضای سبز بوستان هفت حوض

شماره قرارداد94/146

مدت قرارداد از تاریخ94/4/3به مدت دو ماه می باشد

کارفرما:شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض