ادامه مطلب

نگهداری در بخشی از عرصه های کمربندسبز

شماره قرارداد9446

مدت قرارداد از تاریخ82/5/19به مدت دوازده ماه

کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی