ادامه مطلب

کاشت و نگهداری درختان در پروژه کوهستان

شماره قرارداد38/15852

مدت قرارداد از تاریخ 88/9/26به مدت یکسال

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز