ادامه مطلب

آماده سازی بستر و کاشت درخت در حاشیه کال کشف رود

شماره قرارداد38/93/12759

مدت قرارداد از تاریخ93/07/12به مدت دو ماه

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز