برگه سه

پروژه در سال1391 با همت سازمان محیط زیست و منابع طبیعی انجام شد.

پروژه واقع در پارک جنگلی سوران-واقع در بزرگراه آسیایی بعد از نیروگاه توس-اراضی سوران می باشد.

گونه های کاشته شده شامل کاج،سنجد،توت خوراکی،اقاقیا،ابریشم مصری،زیتون تلخ،سرو نقره ای می باشد.