برگه یک

پارک جنگلی کوهستان واقع در صیاد شیرازی65 و صابر2 به مساحت1375 هکتار در جنوب غربی مشهد قرار دارد.

1