ادامه مطلب

نگهداری فضای سبز پارک جنگلی سوران و ویرانی

شماره قرارداد 21/91/17539

مدت قرارداد از تاریخ 91/1/1 تا تاریخ93/12/29 به مدت 1095 روز

کارفرما:شهرداری مشهد