نعنا

نعناع از نظر طب قديم ايران نسبتا گرم و خشك است و از نظر خواص دارويي از پونه قوي تر است.

نعناع باد شكن است و گاز معده و روده را از بين مي برد.

نعناع تقويت كننده معده وبدن است.

نعناع ضد تشنج و ضد سرفه است.

نعناع مسكن ،‌آرام بخش و قاعده آور است.
استفاده از نعناع درد شكم را برطرف مي كند.
نعناع درمان سرمخوردگي و آنفوانزا مي باشد.