ادامه مطلب

نگهداری یکساله فضای جنگلکاری پارک طبیعت پردیس مشهد

شماره قرارداد12463-تاریخ قرارداد90/5/1

کارفرما:سازمان محیط زیست