کاشت صدهزار

اجرای فضای سبز و کاشت یکصد هزار اصله نهال در پارک جنگلی کوهستان

شماره قرارداد21/91/168715

مدت قرارداد از تاریخ 91/11/1 به مدت 275 روز