ادامه مطلب

کاشت تعداد50000 نهال در پروژه کمربند سبز(کوهستان و چهل بوستان)(دو دوره آبیاری)

شماره قرارداد38/89/17579

مدت قرارداد از تاریخ1389/09/07 لغایت پایان سال89

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز