ادامه مطلب

کاشت و نگهداری تعداد18000 اصله نهال در پارک جنگلی کوهستان

شماره قرارداد38/89/25931

مدت قرارداد ار تاریخ 89/12/28به مدت سه ماه

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز