ادامه مطلب

نگهداری فضای سبز پارک جنگلی کوهستان و چهل بوستان

شماره قرارداد 21/90/51158

مدت قرارداد 90/1/1 تا تاریخ 93/1/1

کارفرما:شهرداری مشهد