ادامه مطلب

عملیات ترمیم و بهسازی تشتک درختان و مسیرهای انتقال آب عرصه پارک طبیعت پردیس در فاز4

شماره قرارداد600-3-91

مدت قرارداد ده روز از تاریخ 91/04/11لغایت 91/04/21

کارفرما:سازمان محیط زیست