ادامه مطلب

نگهداری فضای سبز پارک جنگلی کوهستان و چهل بوستان واقع در صیاد شیرازی 65-صابر2-پارک جنگلی کوهستان و چهل بوستان

شماره قرارداد 21/93/111480

مدت قرارداد از تاریخ 1393/02/22 به مدت سه سال

کارفرما:شهرداری مشهد