ادامه مطلب

انجام امور آبیاری علفکشی و ترمیم تشتک پای نهال ها در عرصه های کمربندسبز

شماره قرارداد8081

مدت قرارداد از تاریخ85/3/15به مدت چهار ماه و نیم

کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست